Ochrana osobních údajů

Informace pro zákazníky dle l. 13 GDPR o zpracování osobních údajfyzických osob

Váení zákazníci,
ke dni 25. 5. 2018 vstoupilo v ú
innost obecné naízení o ochranosobních údaj, známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).

V souvislosti s touto novou právní úpravou zpracování osobních údajsi Vás proto dovolujeme informovat o rozsahu, zpsobu, úelu a dalích atributech zpracování Vaich osobních údajinternetovými stránkami na doménách alkoinealko.cz a brandovky.cz. Osobní údaje ve smyslu GDPR jsou údaje o fyzické osob, údajprávnických osob se tedy úprava, ani níe uvedené informace, netýkají.

I. Správce osobník údaj

Správcem Va
ich osobních údajposkytnutých slubALL DRINKS a všem jejím provozovaným www portálům je ALL DRINKS s.r.o. (dále také jen "správce“). Email: info@all-drinks.cz, telefon: +420 606 200 600.

II. Jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Vae osobní údaje získáváme pímo od Vás na základtchto akcí:
- p
i registraci a vytvoení uivatelského útu v rámci naich slueb
- pokud si u nás zídíte uivatelský úet, budeme potebovat Váe-mail a heslo, pípadnjméno, které si zvolíte pro pihláení.
- pi objednání zboží prostednictvím naich slueb (e-shopu)

Abyste mohli provést objednávku, budeme ve vybraných pípadech potebovat Vae kontaktní údaje, pedevím Vae jméno, e-mail, telefonní íslo a kontaktní adresu. Dále potebujeme informaci o zpsobu platby za Vai objednávku. Pokadé, kdyprovedete objednávku, zaznamenáváme informace týkající se nákupu – evidujeme historii objednávek.

Pokud vyberete monost platby kartou online – citlivé́ vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chránny platebními branami bank a nedostávají se do prostedí tetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdlí.

Pi vyuívání naich slueb - mohou být urité informace shromažďovány pasivně i elektronicky. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a naviganí data, abychom shromádili informace týkající se data a asu Vaí návtvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali. Pokud vyuíváte nai mobilní aplikaci, můžeme získat také informace o tom, jak na Vaem zaízení vyuíváte nae sluby.

Informace ze sociálních sítí – pokud se rozhodnete k naim Slubám pihlásit pomocí Facebooku, poskytnete nám tím své jméno, e-mailovou adresu a dalí informace, které jsou dostupné z Vaeho profilu (a které se s námi rozhodnete sdílet).

III. K emu Vae údaje potebujeme

Provedení a zpracování online objednávky doru
ením objednaného sortimentu na Vámi udanou adresu nebo místa předání na základsmluvního vztahu mezi zákazníkem a ALL DRINKS s.r.o., popřípadě zákazníkem a ALL DRINKS sro jako dodavatelem objednaného sortimentu prostřednictvím provozovatele přepravní služby, na Vai adresu.

Oprávnné zájmy správce, kterými jsou správa, vylepování a rozvíjení naich slueb.

Ochrana vlastních práv (tj. monost vedení soudního ízení, pípadnobrana proti podané alob).

Přímý marketing. Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme zasílat svým zákazníkům obchodní sdělení o našich obdobných produktech či službách, a to za předpokladu, že jste měli na začátku možnost takový postup vyloučit a každá taková zpráva bude označena jako obchodní sdělení a bude umožňovat odhlášení se z odběru. Pokud tedy nesouhlasíte se zasíláním přímých marketingových sdělení, aktivujte prosím pod potvrzením o seznámením se s obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů pole: „Nesouhlasím se zasíláním obchodních sdělení.“

Vae osobní údaje jsou správcem zpracovávány, nebobez nich není technicky moné online objednávku zpracovat. Bez poskytnutí osobních údaj, kterými je jméno, píjmení, telefon, adresa a e-mail, tedy Vaí základní identifikace, nelze objednávku doruit, nebosprávce tyto údaje potebuje za výe uvedenými úely.

Za úelem komunikace se zákazníkem mimo prostedí sluby (e-shop) je nutné poskytnout telefonní íslo a e-mailovou adresu.

IV. Informace, které poskytujete o jiných osobách

Jetnenám v rámci pouívání naich Slueb poskytnete osobní údaje (nap. adresu nebo telefon) tetí osoby, ujistte se, e daná osoba s poskytnutím osobních údajsouhlasí a můžete nám je poskytnout. Mli byste se také ujistit, e taková osoba rozumí tomu, proa k emu budou její osobní údaje zpracovány.

V. Komu Vae osobní údaje poskytujeme

KromSprávce jsou Vae osobní údaje poskytovány provozovateli přepravních slueb a jím povřeným zamstnancm, kteí mají za úkol zpracování a doruení objednávky, a to v nezbytnnutném rozsahu pro její zpracování.

Vae údaje mohou být sdíleny s naimi dodavateli, pedevím s osobami, které zajišťují dopravu Vaich objednávek, dále pak také s dodavateli IT, hostingových a marketingových slueb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástroj, a pípadns jinými subjekty, které nám poskytují své sluby.

Na základprávních pedpismůžeme být za uritých pedpokladpovinni Vae osobní údaje sdílet bez Vaeho souhlasu se tetími osobami (napíklad s orgány innými v trestním ízení atp.). Jedná se o nai zákonnou povinnost.

VI. Jakým zpsobem zpracováváme Vae osobní údaje a jak jsou zabezpeeny?

Zpracování osobních údajprobíhá manuálni automatizovanv elektronických informaních systémech, v elektronické nebo papírové podob. Vae osobní údaje jsou zpracovávány pedevím naim týmem a případně provozovatelem přepravní sluby. Pijali jsme vhodná organizaní a bezpenostní opatení, abychom ochránili Vae osobní údaje ped jakoukoli náhodnou ztrátou, zniením, zneuitím, pokozením a neoprávnným nebo nezákonným pístupem.

VII. Doba uloení osobních údaj

Vae osobní údaje jsou uloeny nejdéle po dobu 20 let od vytvoení poslední objednávky.

VIII. Vae práva v oblasti ochrany osobních údaj

Vaím právem je mít kontrolu nad Vaimi osobními údaji, které jsou zpracovávány, a pístup k nim. Proto se na nás můžete obrátit s ádostí o:

- pístup k osobním údajm (budeme Vás poté informovat o úelech zpracování, kategoriích osobních údaj, píjemcích údaj, dobzpracování, právech ádat opravu, výmaz nebo podat stínost.),

- opravu osobních údaj(paklie budou osobní údaje nepesné, opravíme je.),

- výmaz osobních údaj
(paklie nebude dána zákonnost zpracování údaj, vymaeme je.),

- omezení zpracování osobních údaj(paklie nebude dána zákonnost zpracování ásti údaj, vymaeme tuto ást údaj.),

- penositelnost údaj(na Vai ádost Vám poskytneme Vae údaje ve strukturovaném, snadno itelném a běžném formátu.),

- Vaím právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Takovou námitku vyídíme bezodkladnv souladu s pravidly GDPR. Paklie bude námitka vznesena proti zpracování osobních údajza úelem pímého marketingu, pestaneme osobní údaje za tímto úelem zpracovávat.

- Vaím právem je rovněž obrátit se na Úad pro ochranu osobních údaj, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stíností, budete-li mít za to, e provádíme zpracování osobních údajnezákonn.

IX. Jak můžete uplatnit svá práva?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výe uvedených práv, napite nám prosím zprávu na e-mailovou adresu nebo telefon uvedený níe. Vezmte prosím v úvahu, e pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaí identitou. Proto Vás v nkterých pípadech můžeme poádat o její doloení. V pípaduplatnní jakéhokoliv výe uvedeného práva Vás bez zbyteného odkladu písemninformujeme o zpsobu vyízení Vaádosti.

V pípadjakýchkoli nejasností ohlednzpracování Vaich osobních údaj, jakoi s ádostmi nebo námitkami popsanými v lánku VIII., se na nás prosím neváhejte obrátit na e-mailovou adresu info@all-drinks.cz nebo na tel +420 606 200 600.